Бурятские тосты поздравления

Бурятские тосты поздравления

Бурятские тосты поздравления
Бурятские тосты поздравления

Бурятские тосты поздравления

Елена Борохитова - Олониитэдэ мэдээжэ дуушан, композитор, ба бэлигтэй багша.

.

3:45

3:04

3:51

3:53

4:04

4:15

Show likes Show shared copies

1.1K

Энэ айл боложо байһан
Хоёр залуушуулнай,
Үргэн һайхан нютагтаа
Үнэр баян жаргажа һуугты.
Буянта һайхан эхэ, эсэгын

Нэрэ нэрлүүлжэ,
Буряад зоной ажабайдалые
Саашань үргэлжэлүүлжэ,
Газар хотоймо олон малтай боложо,
ЦК-да хүдэлхэ хүбүүдтэй боложо,
Сэбэр һайхан басагадтай боложо,
Олон зунай дунда
Омог ехэтэй,
Аба, эжын үреэлээр
Амар амгалан, жаргажа
Һуухань болтогой!

Гэрэл зураг:
.

2:34

Show likes Show shared copies

1.3K

Дээдэ баяниие эдлэжэ
Эрдэм ном шудалагты!
Дунда баяниие эдлэжэ
Үри ашанартай ябагты!
Доодо баяниие эдлэжэ
Табан хушуу малтай ябагты!

.

8:44

Show likes Show shared copies

1.5K

Буянтнай булаг мэтээр дэлгэрэг!
Хайратнай адис аршаан болог!
haруул бодолтой,
Сэсэн үгэтэй,
Наартай, зугаатай,

Элбэг баян,
Ажаhyyхатнай болтогой!

.

2:56

Bain Duun (Prod. by Ars Magic & Hara Luu)

Show likes Show shared copies

1.2K

Хүндэтэ багшанар, хүмүүжүүлэгшэд!
Та бүгэдэниие мэргэжэлэйтнай hайндэрөөр,
Багшын үдэрөөр үнэн зүрхэнhөө амаршалнабди!

Багшадаа

Хүрьhэтэ дэлхэйн тэгэндэ
Хүндэтэй хүнүүд олон юм.
Хүрин минии зүрхэндэ
Хүндэтэй багша нэгэн юм.
Урин дулаан сэдьхэлhээнь
Уран үгэнүүд адхардаг.
Арюун мойhон нюдэнhөөнь,
Сарюун гэрэл сасардаг.
Багша, минии багша
Баярлуулхаб танаа шүлэгөөрөө,
Бата hайхан hургаалыетнай,
Хэтэ сахихаб - зүрхөөрөө.

.

4:06

Show likes Show shared copies

3.1K

Буянтнай булаг мэтээр дэлгэрэг!
Хайратнай адис аршаан болог!
hаруул бодолтой,
Сэсэн үгэтэй,
Наартай, зугаатай,

Элбэг баян,
Ажаhуухатнай болтогой!

.

4:32

Show likes Show shared copies

4.7K

There are no news yet
Источник: https://vk.com/buryad_ur_d


Бурятские тосты поздравления фото
Бурятские тосты поздравления

Бурятские тосты поздравления

Бурятские тосты поздравления

Бурятские тосты поздравления

Бурятские тосты поздравления

Бурятские тосты поздравления

Бурятские тосты поздравления

Бурятские тосты поздравления

Бурятские тосты поздравления

Бурятские тосты поздравления

Бурятские тосты поздравления