Как сделать коробок на колонки

Как сделать коробок на колонки

Как сделать коробок на колонки
Как сделать коробок на колонки

Как сделать коробок на колонки

1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Překlad webových stránek společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. z českého jazyka do ruského, vypracování překladatelského komentáře a českoruského slovníku Anna Petrova Plzeň 2012

2 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra germanistiky a slavistiky Studijní program Filologie Studijní obor Cizí jazyky pro komerční praxi Kombinace angličtina ruština Bakalářská práce Překlad webových stránek společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. z českého jazyka do ruského, vypracování překladatelského komentáře a českoruského slovníku Anna Petrova Vedoucí práce: Mgr. Bohuslava Golčáková, Ph.D. Katedra germanistiky a rusistiky Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni Plzeň 2012

3 Poděkování: Děkuji Mgr. Bohuslavě Golčákové, Ph.D. za její odborné vedení, cenné rady a připomínky. Děkuji své rodinně a příteli za jejich velkou podporu a trpělivost během celého mého studia.

4 Prohlašuji, ţe jsem práci zpracovala samostatně a pouţila jen uvedených pramenů a literatury. Plzeň, duben 2012

5 Obsah 1. ÚVOD TEORIE PŘEKLADU Úvod do překladu Poţadavky na překladatele Překladatelské strategie Překladatelské normy a ekvivalence Překladatelské metody Překladatelské postupy PŘEKLAD ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY A INTERNETOVÉ ZDROJE RESUMÉ PŘÍLOHA... 44

6 1 1. ÚVOD Tato bakalářská práce se věnuje překladu webových stránek společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. z českého jazyka do ruského. Její součástí je dále překladatelský komentář a česko-ruský slovník. Plzeňský Prazdroj, a.s. je obchodní společností s ekonomickým významem přesahujícím hranice České republiky. Její produkty jsou velmi dobře známé i na zahraničních trzích. V současné době ekonomické nestability tzv. staré Evropy se naši přední exportéři stále více zaměřují na trhy východní Evropy a Asie, ten ruský samozřejmě nevyjímaje. Proto autor této bakalářské práce pojal absenci ruské mutace webovýchch stránek Plzeňského Prazdroje, a.s. jako výzvu a vytkl si za cíl co nejlépe přeloţit vybrané pasáţe do ruského jazyka. Překlad výše zmíněných webových stránek shledává autor bakalářské práce zajímavý i z toho důvodu, ţe do České republiky přijíţdí rok od roku stále více rusky mluvících návštěvníků, a to ať se záměrem podnikatelským nebo třeba z důvodu dovolené. Překladu webových stránek předchází teoretický úvod mající za cíl osvětlit čtenáři základy překladu. V této části je definován samotný pojem překladu, je zde popsána práce překladatele a poţadavky na něj kladené. Tato část se dále zabývá překladatelskými postupy, metodami, strategiemi atd. a je rozšířena i o příklady z překládaného textu. Stěţejní část celé bakalářské práce je pak věnována samotnému překladu webové prezentace. V ní se autor snaţí o přesný překlad vybraných částí internetových stránek Plzeňského Prazdroje, a.s. z českého do ruského jazyka. Mezi zpracované okruhy překladu patří mimo jiné základní údaje o společnosti, její historie, přehled produktů, historie pivovarnictví atd. Součástí bakalářské práce je také česko-ruský slovník obsahující pojmy specifické pro odvětví pivovarnictví, ale zahrnující i pojmy z jiných oblastí lidské činnosti.

7 2 2 TEORIE PŘEKLADU 2.1 Úvod do překladu Teorie překladu v širokém slova smyslu zahrnuje podle V. N. Komissarova (1990 : 1) jakékoli koncepce, stanovy a postřehy týkající se překladatelské praxe, způsobu a podmínek její uskutečnění, různých faktorů, které mají na ni přímý a nepřímý vliv. V úzkém slova smyslu teorie překladu zahrnuje jenom vlastní teoretickou část. Jak uvádí Komissarov (1990 : 1) překlad je sloţitý mnohostranný jev, jehoţ různé aspekty mohou být předmětem zkoumání rozličných věd. V rámcích teorie překladu se zkoumají psychologické, literárně vědecké, etnografické a ostatní stránky překladatelské činnosti. Patří sem i teorie překladatelské činnost v různých zemích. V závislosti na předmětu výzkumu můţeme vystihnout: - psychologii překladu - teorii uměleckého či literárního překladu - historický překlad - etnografický překlad Podle V. N. Komissarova (1990 : 2) má teorie překladu následující úkoly: 1) rozvinout a popsat obecně lingvistické principy překladu, tj. ukázat, jaké zvláštnosti jazykových systémů a pravidla fungování jazyků tkví v základu překladatelského procesu. Ty ho dělají funkčním a určují jeho charakter a hranice 2) definovat překlad jako objekt lingvistického zkoumání, ukázat jeho rozdíly od jiných druhů jazykového zprostředkování 3) rozvinout podstatu překladatelské ekvivalentnosti jako základu komunikační rovnocennosti textu originálu a překladu

8 3 4) vypracovat obecné zásady a zvláštnosti budování soukromých a speciálních překladatelských teorií pro různou kombinaci jazyků 5) vypracovat obecné zásady vědeckého opisu procesu překladu jako činnosti překladatele podle poţadavku originálního textu do textu překladu 6) rozvinout působení pragmatických a sociálně lingvistických faktorů na průběh překladu 7) určit pojem norma překladu a vypracovat pravidla ocenění kvality překladu 2.2 Poţadavky na překladatele D. Ţváček (1995 : 8) uvádí následující poţadavky na překladatele: 1) znalost výchozího jazyka, tj. jazyka, z něhoţ se překládá 2) znalost cílového jazyka, tj. jazyka, do něhoţ se překládá 3) znalosti reálií a jazykového prostředí, v němţ překládané dílo vzniklo 4) znalost překladatelských metod a postupů a schopnost jejich aplikace v praxi Tyto poţadavky není nijak těţké odvodit, pro začínajícího překladatele slouţí jako dobrý návod toho, co se od něho očekává. Kdyţ přistoupíme k podrobnějšímu zkoumání, přijdeme k tomu, ţe by překladatel měl mít určité překladatelské kompetence. Z. Fišer (2009 : 29-45) k překladatelským kompetencím řadí zejména: 1) jazyková kompetence ve výchozím a cílovém jazyce 2) analyticko-interpretační kompetence 3) textotvorná kompetence 4) speciální dovednosti: sociálně-organizační, rešeršní 5) integrující kompetence kulturní či interkulturní

9 4 6) strategická kompetence První, tedy jazyková kompetence, je u překladatele zcela samozřejmá. Překladatel musí výborně ovládat, jak jazyk ze kterého překládá, tak jazyk do kterého překládá. Patří sem také znalost odborné i speciální terminologie u textu z vědecké oblasti. Do analyticko-interpretační kompetence patří schopnost překladatele lingvisticky správně pochopit text, analyzovat ho a v neposlední řadě ho umět dobře interpretovat, aby co nejvíce odpovídal původnímu záměru autora. Nejméně důleţitá je podle Z. Fišer textotvorná kompetence, která závisí na tom, jestli se jedná o funkcionalistický nebo reprodukční překlad. U funkcionalistického překladu text musí být přeloţen tak, aby v sobě stále nesl svou původní funkci. U reprodukčního překladu musí umět překladatel pouţívat výstavbové a ţánrové postupy cílového jazyka, aby výsledný text měl odpovídající účinek na čtenáře. Do speciálních kompetencí Z. Fišer řadí obrazotvornost (správný výklad výchozího textu), schopnost tvůrčího psaní, sociálně-organizační kompetence (schopnost zajistit si ideální podmínky pro překlad, například slovník odborných termínů, v případě, ţe překladatel překládá naučný text) a kompetence rešeršní (schopnost umět hledat ve slovníku, encyklopediích, poradit se s odborníkem, který danému tématu rozumí). Do kulturní kompetence spadá znalost kultury jak cílového, tak původního jazyka, její pochopení a umění správně přeloţit. Strategická kompetence, jak uţ napovídá název sám, zahrnuje znalost různých překladatelských strategií a schopnost vybrat si tu, která je pro daný překlad nejvíce vyhovující. 2.3 Překladatelské strategie V současnosti vedle sebe existuje několik překladatelských strategií. Hlavním bodem, ve kterém se tyto strategie shodují, je to, jak se má správně

10 5 překládat. Tyto strategie nám ukazují postupy, jak by se mělo přistupovat k výchozímu a cílovému textu vzhledem k tomu, jaký je cíl daného překladu. J. Pechar (1986 : 17) uvádí dvě takové strategie, strategii reprodukční a funkcionalistickou. V případě reprodukční stategie se autor zaměřuje hlavně na správnou interpretaci skutečností a nezajímá se o výslednou funkci překládaného textu. Tato strategie byla typická především pro 20. století a v současné době můţeme pozorovat její rychlý vývoj. Při reprodukčním překladu se překladatel snaţí co nejpřesněji přeloţit původní dílo, aniţ by do něj jakkoliv po tvůrčí stránce zasahoval. Levý (1983 : 83) to shrnul následovně: Cílem překladatelovy práce je zachovat, vystihnout, sdělit původní dílo, nikoliv vytvořit nové, které by nemělo předchůdce; cíl překladu je reprodukční. Na rozdíl od reprodukční strategie je při funkcionalistické strategii pro autora důleţitý pouze směr překladu a jeho konečná funkce. Vzhledem k tomu, ţe se většinou jedná o literární dílo, autor musí pouţívat metodu tvůrčího psaní. Obzvlášť kdyţ původní text pochází z jiného jazykového či kulturního prostředí neţ cílový text a autor ho musí přizpůsobit danému prostředí. 2.4 Překladatelské normy a ekvivalence Hlavní jednotkou překladu je tzv. překladatelská jednotka. Pod pojmem překladatelská jednotka J. Pechar (1986 : 8) chápe: takovou část textu, která můţe být přeloţena samostatně v některých případech je to slovo, věta, nebo skupina vět. Na tomto základě J. Pechar (1986 : 8) dělí překlad na adekvátní, doslovný a volný. Adekvátní překlad respektuje rozdělení překladatelských jednotek. Překlad prováděný na úrovni niţších jednotek je překladem doslovným a překlad prováděný na úrovni vyšších jednotek je překladem volným. Přesto mnozí kritikové namítají, ţe k překladu není moţné vyčlenit pouze určité části textu, ale musí se přihlíţet k textu jako celku. Jednotkou je v tomto případě text samotný.

11 6 Důleţitým pojmem v oblasti teorie překladu je norma, která je prvkem proměnlivým a slouţí k určení určité rovnováhy mezi normativními poţadavky na překlad. Otázkou normy se podrobně zabývá J. Pechar (1986 : 9-13) a rozlišuje pět hlavních normativních poţadavků: 1) norma významové ekvivalence, 2) ţánrově-stylistická norma, 3) norma platící pro jazyk přeloţeného textu, 4) norma pragmatická, 5) norma konvenční. Norma významové ekvivalence odlišuje překlad od jiných způsobů interpretace textu, např. referát. Tato norma dělá překlad překladem, protoţe slovo ekvivalence znamená: fakt, ţe mezi dva jazykové prvky je překladem poloţeno rovnítko. 1 Ţánrově-stylistická norma je daná růzností poţadavků na text, které patří k odlišným funkčním stylům. Jiná forma platí pro překlad uměleckého textu a jiná forma pro překlad naučného textu. Tato norma je spojena s překladem textů, ve kterých se objevují odchylky od celonárodního jazyka výchozího překladu (např. nářečí). Norma platící pro jazyk přeloţeného textu obsahuje jevy, které se nachází uvnitř textu (jde především o rozloţení afektivních, expresivních a estetických důkazů uvnitř textu). 2 Norma pragmatická je zaloţená na poţadavcích kladených na překlad určitého textu v konkrétním případě (zachování cílu komunikace, způsobu jejího popisu, popisové situace). Syntaktická struktura výchozího textu je spojena určitými transformačními vztahy. Cílem konvenční normy je maximální shoda výchozího a cílového textu po stránce lexikálního sloţení a syntaktické organizace. 2.5 Překladatelské metody Při překladu se můţeme setkávat s mnoha překladatelskými metodami. D. Ţváček (1998 : 1) je ve své knize rozděluje na základě toho, zdá se uplatňují při překladu slova, slovního spojení či věty. 1 Pechar, J. Otázky literárního překladu, s Pechar, J. Otázky literárního překladu, s. 17.

12 7 Budeme-li se zabývat překladem slova, je nutné zmínit, ţe skoro většině slov v jednom cizím jazyce odpovídají ve druhém jazyce slova významově blízká. Tato podoba se nazývá lexikální neboli slovníkovou shodou. Podle toho, jak si odpovídají jednotlivé významy těchto slov, rozlišujeme: a) ekvivalenty b) varianty Ekvivalenty se rozumí slova, jejichţ významy v jenom jazyce odpovídají významům v jazyce druhém. Jsou to například názvy dní a měsíců (listopad - ноябрь), číslovky, geografické názvy (Česká republika Чешская республика) a různá odborná terminologie (audit аудит). Vzhledem k tomu, ţe většina slov je mnohoznačná a nemá pouze jeden ekvivalent, ekvivalentních shod není příliš mnoho. Jestliţe ke slovu z výchozího jazyka nacházíme několik lexikálních slov v cílovém jazyce, jedná se o varianty. Úkolem překladatele je pak vybrat tu nejlepší variantu, která nejpřesněji vystihne význam slova v daném kontextu (sklep подвал na úhlí či dříví, погреб na úschovu potravin). Kromě dvou uvedených skupin však existují slova, pro která ţádná shoda neexistuje. Tato slova bývají často označována jako bezekvivalentní lexika a patří sem nejčastěji neologismy a slova, která se vyskytují pouze v dané zemi. V případě bezekvivalentní lexiky lze uţít jednoho z následujících způsobů: a) transliterace, b) transkripce, c) kalkování, d) opisný překlad, e) přibliţný překlad. V případě transliterace se jedná o přepis grafické podoby slova z výchozího jazyka do cílového. S touto metodou se setkáváme zejména při překladu vlastních jmen ( Master Мастер ). Na rozdíl od transliterace se v transkripci přepisuje zvuková podoba slova z výchozího jazyka do jazyka cílového s vyuţitím jeho grafických prostředků (Jiří Mareček Йиржи Маречек). Zvláštním způsobem je kalkování, zde je lexikální jednotka originálu překládána pomocí náhrady její součásti - morfémů či slov jejím lexikálně odpovídajícím slovům. Hlavní úkol kalkování je tvoření nových slov.

13 8 Dalším způsobem překladu slova je opisný překlad, který vysvětluje podstatu slova pomocí slov či věty. Posledním způsobem je přibliţný překlad, který se zabývá nalezením nejbliţšího podobného výrazu v cílovém jazyce (říz смак). Jak uţ bylo uvedeno výše, Ţváček rozlišuje mezi překladem slova, slovního spojení a věty. Při překladu větného spojení hraje jednu z nejdůleţitějších rolí překlad jeho jednotlivých části. Při tom se přihlíţí ke vztahu mezi jednotlivými částmi. D. Ţváček (1998 : 15) rozděluje dva typy překladu slovních spojení: a) překlad volných slovních spojení b) překlad ustálených slovních spojení Mezi ustálená slovní spojení patří například frazeologismy. Charakteristickou vlastností frazeologismů je to, ţe celkový význam má přednost před významem jednotlivých částí. Překladatel pak musí frazeologismus překládat jako celek a nezaměřovat se jen na překlad jednotlivých části, které dohromady nedávají ten správný smysl. Existují čtyři způsoby překladu frazeologismu: a) pouţívání frazeologického ekvivalentu, a to buď absolutního (usnout na vavřínech почивать на лаврах) nebo relativního b) pouţívání frazeologické různorodosti shoduje se smyslová stránka frazeologismu c) kalkování slova či slovního spojení z výchozího jazyka do cílového d) opisem ten však ztrácí obraznost frazeologismu. I přesto je překladatel nucen jej pouţít, a to zejména při překladu specifických národních frazeologismů Poslední skupina metod se týká překladu věty, který je spojen s dosaţením různé míry ekvivalentnosti. V případě, ţe se jazykové prostředky obou jazyků shodují, aplikuje se doslovný překlad, při kterém jsou jazykové

14 9 prostředky výchozího jazyka nahrazeny jazykovými prostředky cílového jazyka a formou i obsahem jsou plně ekvivalentní (Certifikace ochrany ţivotního prostředí a bezpečnosti práce - Сертификация охраны окружающей среды и безопасности работы). V případě, ţe se výrazové prostředky a mimojazykové chápaní kontextu obou jazyků liší, doslovný překlad by zkreslil jeho význam. Proto je potřeba se zaměřit na adekvátnost překladu, tedy na shodu funkce originálu a překládaného textu. (Plzeňský Prazdroj rozšiřuje své portfolio o výjimečný Gambrinus 11 Excelent Пльзеньский Праздрой раcширяет свое портфолио великолепным Гамбринус 11 Экселент ). 2.6 Překladatelské postupy Pro dosaţení funkční ekvivalentnosti překládaného textu lze pouţít tzv. překladatelské postupy, ke kterým D. Ţváček řadí transformaci, modulaci a substituci. Jak sám Ţváček (1998 : 18) zmiňuje, transformace je nejrozšířenějším překladatelským postupem při překladu. Jedná se o lingvistickou operaci, kdy se určitá věta mění na jinou a zároveň musí být zachován stejný lexikální obsah a neměnný smysl informace. Transformace se pouţívá při překladu vět, které nelze z důvodů gramatických či stylistických přeloţit doslovně. (Plzeňský Prazdroj je vedoucí pivovarnickou společností ve střední Evropě - «Пльзеньский Праздрой» - это ведущая пивоваренная компания в Средней Европе). Podrobnou klasifikaci transformací uvádí Vyslouţilová (1994 : 7-9) a rozlišuje sedm nejpouţívanějších transformací: První transformace se týká překladu vět se všeobecným podmětem, které v češtině obsahují sloveso především ve tvaru 1. os. mn. č. nebo 3 os. jedn. č. zvratného slovesa. Do ruštiny jsou tyto české věty se všeobecným podmětem překládány pomocí vět se slovesem ve 3 os. č. mn.

15 10 Druhý typ transformace se týká záměny trpných konstrukcí činnými a naopak. V porovnání s češtinou ruština upřednostňuje trpné konstrukce především v odborném textu. Druhá transformace se nazývá transpozice. Transpozice se zabývá záměnou slovních druhů. K záměně slovních druhů obvykle dochází z důvodu neexistenci určitého slovního druhu v druhém jazyce. Třetím typem transformace je proces kondenzace a rozvinutosti. Tento proces vyjadřuje záměnu sloţitého útvaru útvarem jednodušším. Dochází k nahrazení věty jmenným výrazem. Čtvrtý typ transformace je záměna větných útvarů. S touto metodou se setkáváme při překladu slov se všeobecným významem. Pátým typem transformace je záměna víceslovných pojmenování jednoslovnými a obráceně. Tuto transformaci můţeme rozdělit na multiverbizaci, při které se jedno slovo překládá dvěma nebo více slovy (pivovar пивоваренный завод) a univerbizaci, při které se víceslovné pojmenování překládá jedním slovem. Šestý typ transformace je záměna multiverbizačních pojmenování. Tato pojmenování se překládají buď jednoslovně nebo multiverbizačním pojmenováním (Plzeňský Prazdroj patří k zakladatelům Iniciativy zodpovědných pivovarů Пльзеньский Праздрой относится к основателям Инициативы ответсвенных пивзаводов ). Sedmým a posledním typem transformace je záměna slovosledu ve větě. Slovosled se musí respektovat, aby cílový text působil důvěryhodně. Při překladu musíme dávat pozor hlavně na postavení přísudku a podmětu ve větě. V češtině se ve větě setkáváme nejprve s přísudkem a následně s podmětem, v ruštině je tomu naopak. Druhým jiţ zmíněným překladatelským postupem je modulace. Ţváček (1998 : 19) ji charakterizuje jako lexikální transformaci, při které dochází k záměně lexikální jednotky jednotkou s jinou sémantickou motivací. Při této záměně můţe dojít k rozšíření výrazu při překladu, k jeho redukci či jeho

16 11 záměně. Při rozšíření dochází k rozšíření zkráceného výrazu při překladu (Julian Deering Patton Člen - Юлиан Дееринг Паттон член управления). Při redukci se vynechávají některá slova výchozího jazyka, která jsou zbytečná či nepotřebná. Při záměně dochází k záměně konkrétních slov či slovních spojení výchozího jazyka, která nejsou jejich slovníkovými shodami, a proto mají jiný lexikální význam. Třetím překladatelským postupem je substituce. Rozlišujeme šest typů substitucí. První je konkretizace, při které se upřesňuje určité slovo v cílovém textu pro lepší srozumitelnost. Druhým typem je generalizace, která je opakem konkretizace. Pouţívá se v případě, kdy se ve výchozím textu vyskytne slovo či slovní spojení, kterému recipient v cílovém jazyce nebude rozumět. Proto musí být toto slovo či slovní spojení nahrazeno jinou, srozumitelnější variantou. Jedná se o záměnu slova s úzkým významem, slovem s širším významem. Třetím typem je antonymický překlad, při kterém se pouţívá protikladnosti výrazů výchozího a cílového jazyka. Čtvrtým typem je kompenzace, které se uţívá při vyjadřování jazykových zvláštností výchozího textu (dialekt, hra slov, zvláštnosti řeči, nespisovný jazyk). Pátým typem substituce je změna pořádku slov, která je dána různými poţadavky jednotlivých jazyků na slovosled. Šestý typ substituce je celkové přehodnocení výpovědi, kterého je uţíváno při překladu frazeologismů, které neodpovídají svým významem frazeologismům cílového jazyka (vlajková loď флагман).

17 12 3 PŘEKLAD Основная информация Пльзеньский Праздрой является владельцем четырѐх пивзаводов. В Пльзни это: Пльзеньский Праздрой и Гамбринус, в Ношовицах пивовар Радегаст, a в средней Чехии - пивовар Велке Поповице. В Чехии он продает традиционное пиво: Пилснер Урквелл, Гамбринус, Радегаст и Велкопоповицкий Козел. Пльзеньский Праздрой вывозит пиво в более чем пятьдесят стран мира. Акционерное общество Пльзеньский Праздрой является членом SABMiller plc., второй самой большой пивоваренной компании в мире. С общими годовыми продажами более чем 9,9 миллионов гектолитров на домашнем и заграничном рынке, с экспортом пива в более чем 50 стран мира АО Пльзеньский Праздрой является ведущим производителем пива в средней Европы и самым большим экспортером чешского пива. АО Пльзеньский Праздрой является членом общества SABMiller plc - второй самой большой пивоваренной компании на свете, с контрактами сотрудничества по варке пива и его дистрибуции в более чем 60 стран на пяти континентах. Пилснер Урквелл - первое золотое пиво в мире, которое дало имя целому новому виду Пилснер (пилснер, пилс). Оно является международным флагманом презентации марок пива этой группы. Ответственный изготовитель При всех наших видах деятельности мы стараемся предотвратить неблагоприятные результаты, которые бы могли возникнуть в следствие чрезмерного и несоразмерного потребления алкогольных напитков и помогаем пропагандировать ответственное отношение к потреблению алкоголя. Пльзеньский Праздрой также является одним из основателей Инициативы ответственных пивзаводов (www.iniciateivapivoavaru.cz). Смотри также Наши традиционные чешские пива

18 13 Пилснер Урквелл, Мастер, Габринус, Велкопоповицкий Козел, Радегаст, Бирелл, Примус, Класик, Фриско Пивоваренные заводы Пльзеньский Праздрой, Гамбринус, Радегаст, Велкопоповицкий Козел Торгово-распределительные центры Брно, Чешские Будеовице, Градец Кралове, Хине, Иглава, Карловы Вары, Мнихово Градище, Ношовице, Оломоуц, Пльзень, Теплице, Велке Поповице, Злин Члены управления Артур Дуглац Бродман председатель Михаэл Стефен Валш - заместитель председателя Юлиан Дееринг Паттон член управления Тиарнан О' хаимхиргин член управления Алан Ион Кларк член управления Персонал Около работников Основные экономические показатели Объемы: общая продажа в 2010 календарном году превысила 9.9 миллионов гектолитров Финансовые показатели (для финансового тока, который кончается ): миллиардов крон Доля на рынке: приблизительно 49%

19 14 Контакты АО Пльзеньский Праздрой У Праздрое 7, , Пльзень, Чешская Республика Информация для клиентов: Коммутатор: Факс: Пресс-секретарь: Йиржи Маречек, менеджер внешней коммуникации GSM: , Факс: Информация: Членство в специальных организациях: Чешский союз пивзаводов и солодовней Инициатива ответственных пивзаводов Пищевая ассоциация Чешской Республики Форум доноров Совет по рекламе Продукты Пилснер Урквелл Уже более 160 лет в Пльзни производится светлое выдержанное пиво низового брожения, которое благодаря качеству сырья, воды, собственной культуре пивоваренных дрожжей, несколько поколениями

20 15 передаваемому ноу-хау пльзеньских пивоваров и своим специфическим технологическим процессам отличается незаменимым вкусом и качеством. Тип пива: светлое Тип брожения: низовое Содержание алкоголя: 4,4 % об. Вкус: гармоничный, приятно горький Светлое выдержанное пиво Гамбринус Классический представитель чешского выдержанного пива с исторической традицией (пивзавод Гамбринус был основан в Пльзни в 1869 году) отличается приятно горьким вкусом, сытым золотым цветом и богатой пеной сметанной консистенции. Неподражаемость этого вкуса дается употреблением самого высококачественного домашнего сырья, прославленной пльзеньской воды и по поколениям развивающимся опытом местных мастеров пивоварения. Тип пива: светлое Тип брожения: низовое Содержание алкоголя: 5,0 % об. Вкус: полный, сладко солодовой, совпадающий с приятной средней горькостью и гармоничным эфирным запахом. Светлое разливное пиво Гамбринус Самое популярное пиво, напиток на все случаи. Гамбринус Светлый имеет все главные характерные достоинства пива, которое варится в Пльзни. Ими являются, главный образом, приятно горький вкус, насыщенный цвет, богатая пена и правильный смак, яркий и освежающий, но не перебивающий исключительный мягкий вкус пива. Тип пива: светлое

21 16 Тип брожения: низовое Содержание алкоголя: 4,1 % об. Вкус: средний, с гармоничным, сбалансированным ароматом солода и хмеля Упаковка: бутылки, КЕГ бочки, банки, цистерны Гамбринус 11 Экселент Двойное кипячение сусла - типичный способ для Гамбринуса и большинства пив пльзеньского типа. Наши пивовары его обогатили долей карамельного слада и, прежде всего, уникальным дозированием хмеля. Оно состоит в добавке третьей дозы хмеля лишь после окончания варения хмеля, в самом конце процесса варки. Это принодает более полный вкус вместе с более интенсивным хмелевым ароматом. Тип пива: светлое Тип брожения: низовое Содержание алкоголя: 4,7 % об. Вкус: богатый и полный, с выразительным хмелевым ароматом Гамбринус со сниженным содержанием сахара Это пиво, которое своим сниженным содержанием сахара и низкой энергетической ценностью, отвечает требованиям здорового образа жизни. Оно изготовлено традиционным варочным способом из самого качественного домашнего сырья. При сохранении вкусовых качеств пльзеньского пива снижен объем утяжеляющих углеводов, белков и усвояемой энергии. Тип пива: светлое Тип брожения: низовое Содержание алкоголя: 3,8 % об.

22 17 Вкус: более легкий Рaдегаст Самое популярное пиво в северной Моравии Радегаст Премиум Светлое выдержанное пиво с полным вкусом, изысканно горьковатое марочное пиво с искрой золотого цвета, выразительным ароматом хмеля, стабильной пеной и сильным смаком. Тип пива: светлое Тип брожения: низовое Содержание алкоголя: 5,0 % об. Вкус: легкий горьковатый вкус с характерным ароматом хмеля Радегаст Оригинал Разливное пиво глубокого брожения с хорошей пенистостью Тип пива: светлое Тип брожения: низовое Содержание алкоголя: 4,0 % об. Вкус: горький вкус средней интенсивности Бирелл Самое популярное безалкогольное пиво в Чехии Тип пива: светлое Тип брожения: низовое Содержание алкоголя: 0,49 % об.

23 18 Вкус: специальная технология гарантирует характерные вкусовые свойства пива Велкопоповицкий Козел Традиционная чешская марка, которая шагает в ногу со временем и в последнее время динамически развивается Велкопоповицкий Козел Премиум Велкопоповицкий Козел Премиум имеет приятно горьковатый вкус, тонкий аромат слада и хмеля и первоклассную искру. Это пиво с высоким содержанием хмеля и с алкоголем 4,8% является очень известным светлым выдержанным пивом как в Чешской Республике, так и в мире. Тип пива: светлое разливное пиво Тип брожения: низовое Содержание алкоголя: 4,8 % об. Вкус: слегка горьковатый Велкопоповицкий Козел Светлый Велкопоповицкий Козел Светлый имеет слегка горьковатый вкус, нежный запах и золовато-желтый цвет. Это пиво глубокого брожения с содержанием алкоголя 4% является хорошо подходящим дополнением к еде. Тип пива: светлое разливное пиво Тип брожения: низовое Содержание алкоголя: 4,0 % об. Вкус: слегка горьковатый Велкопоповицкий Козел Черный

24 19 Велкопоповицкий Козел Черный изготовлен из специального темного солода, поэтому пена, в отличие от подкрашенного пива, темная. Имеет карамельный вкус с хмельным привкусом и рубиновый цвет. Это пиво с содержанием алкоголя 3,8 % относится к наилучшему чешскому черному пиву. Подтверждением является и семикратная оценка: Темного пива года. Тип пива: темное разливное пиво Тип брожения: низовое Содержание алкоголя: 3,8 % об. Вкус: карамельный вкус с хмельным привкусом Велкопоповицкий Козел 11 Медиум Светлое выдержанное пиво с содержанием 4,6 % алкоголя, имеет приятно горьковатый вкус, слегка солодовой и хмельной аромат, а также первоклассную игривость. Тип пива: светлое выдержанное пиво Тип брожения: низовое Содержание алкоголя: 4,6 % об. Вкус: тонкий горьковатый Мастер Мастер полутемный 13 является прекрасным 13% специальным премиальным пивом с сбалансированным вкусом, тонкой карамельной горькостью и цветом. Оригинал, в котором совмещается традиционное мастерство наших пивоваров с таинственным искусством неизвестного мастера. Известный хмель из города Жатец придает пиву редкостный аромат. А самый лучший светлый солод с карамелью, а также тонкий карамельный вкус и более темный цвет. Содержание алкоголя: 5,2 % об.

25 20 Мастер темный 18 является удивительно легким 18% специальным премиальным пивом, наполненным карамельным вкусом с более высокой горькостью. Это оригинал, в котором сочетается традиционное мастерство наших пивоваров и таинственное искусство неизвестного мастера. Известный хмель из города Жатец придает пиву редкостный аромат, а смесь самого лучшего светлого и цветного солода с карамелью - полный карамельный вкус и черный цвет. Содержание алкоголя: 7 % об. Мастер золотой 15 является специальным пивом золотого цвета. Удивит Вас деликатной горькостью и полным вкусом. Содержит 6,7% алкоголя. При его варке употребляется самое лучшее сырье, которое создает его специфический деликатный вкус, отличающий от классического выдержанного пива. Мастер Золотой является новинкой на рынке и дополняет, таким образом, портфолио специального пива Мастер. Классик Классик - это качественное низкоградусное светлое разливное пиво за выгодную цену. Тип пива: светлое Тип брожения: низовое Содержание алкоголя: 3,6 % об. Вкус: средне полный, слабый вплоть до средне эфирового с заметным тонким ароматом хмеля. Примус Примус - это качественное низкоградусное разливное светлое пиво по выгодной цене. Тип пива: светлое

26 21 Тип брожения: низовое Содержание алкоголя: 4,2 % об. Вкус: средне полный, слабый вплоть до средне эфирового с заметным тонким ароматом хмеля. Фриско Легко- газированный напиток с деликатным привкусом фруктов. Фриско является современным, освежающим алкоголическим напитком. Этот напиток изготовлен из ячменного солода, с добавлением природных ароматов лимонов и яблок, которые совместно со вкусом солода приносят выразительное освежение. Тип напитка: ароматизированный напиток из солода Содержание алкоголя: 4,5% об. Упаковка: бутылка 0,33 л с уникальной, в руке открывающейся twistoff коронкой Полную информацию вместе с обзором ресторанов, в которых можете попробовать новые специальные сорта пива Мастер, подающиеся в элегантных стаканах на стопке, найдете на сайте Свист Кола Вкус: безалкогольный газированный напиток типа кока-колы, с гармоническим соотношением сладкого и кисловатого вкуса, который отлично освежит и в большую жару. Упаковка: KEГ 50 л Интересные факты 16 ноября 2006 исторически самая большая инвестиция пивзавода с местонахождением в Пльзни в размере 1 миллиарда крон. Частью этого

27 22 проекта была, среди прочего, постройка нового упаковочного зала, оборудованного самой современной технологией для фильтрации и разливки в бутылки, которая гарантирует то, что пльзеньское пиво, изготовляемое традиционным способом по оригинальной рецептуре, попадет на самые отдаленные места в отличном виде. Ноябрь 2008 Пльзеньский Праздрой расширяет свое портфолио великолепным Гамбринус 11 Экселент. От конкурентных 11 %-х пив он отличается полнейшим вкусом с добавлением карамельного солода и прежде всего уникальным дозированием хмеля. Секрет заключается в добавлении третьей дозы хмеля уже после окончания варки хмеля, в самом конце процесса варки. В марте 2009 Гамбринус 11 Экселент стал наиболее продаваемым 11 %-м пивом на чешском рынке. Управление компании Правление Артур Дуглац Бродман председатель Михаэл Стефен Валш - заместитель председателя Юлиан Дееринг Паттон член правления Тиарнан О' хаимхиргин член правления Алан Ион Кларк член правления Контрольный совет Маурицио Рестрепо член совета Вацлав Берка член совета Мартин Шоурек член совета Управление компании Артур Дуглац Бродман генеральный директор

28 23 Драгомира Мандикова директор отдела внешних отношений и фирменной коммуникации Михаэл Стефен Валш финансовый и IT директор Юлиан Дееринг Паттон технический директор Том Веряахаеген директор по маркетингу Иван Балог директор отдела кадров Марек Прах директор Business Insights & Commercial Operations Тиарнан О ' хаимхиргин директор торговли и дистрибьюции История компании Пльзеньский Праздрой закончено слияние с компанией АО «Пивовар РАДЕГАСТ» и АО «Пивзавод Велке Поповице», в результате чего образовалось единое акционерное общество под названием АО «Пльзеньский Праздрой» АО «Пльзеньский Праздрой» стал частью South African Beveries plc согласовано слияние с компаниями АО «Пивзавод РАДЕГАСТ» и АО «Пивызавод Велке Поповице» 1994 образовано акционерное общества «Пльзеньский Праздрой» после приватизации было образовано акционерное общество АО «Пльзеньске пивзаводы». Массивные инвестиции, технологическое развитие, повышение строительства и экспорта, развитие торговой и дистрибьюционной сети, маркетинг. Ноябрь 1989 начало основных изменений целой организации компании образование компании Западно-чешские пивзаводы с местонахождением в Пльзене. Образование народной предприятия

29 24 Пльзеньский Праздрой с учетом владения охранных марок и связи с заграничными потребителями национализация обоих пивзаводов и образование одного народного предприятия Пльзеньские пивзаводы народная администрация для предприятий концерна Мещанские пивзаводы в Пльзене. Народная администрация взяла в свои руки руководство Мещанского пивзаводы (после этого называется Праздрой ) и ПАП ( Гамбринус ) 1933 в Пльзене существуют два пивзавода: Мещанский пивзавод и Пльзеньские акционерные пивзаводы (ПАП). Большей частью акций ПАП владеет Мещанский пивзавод слияние пльзеньских пивзаводов сварено более 1 миллиона гектолитров пива, торговое представительство в 34 странах 1910 Световар чешский пльзеньский пивзавод акционерного общества в Пльзене создана новая торговая марка Праздрой Урквелл 1869 Первый акционерный пивзавод, на сегодняшний день известный как Гамбринус 2 половина 19 века продукция пивовара распространяется в Европе, первые партии пива из Пльзеня в Америку регистрация охранной словесной марки Pilsner Bier в Торговой и ремесленной ассоциации Пльзене 5 октября 1842 первый раз сварено пиво баворского типа, пиво низового брожения, так называемое светлое выдержанное осень 1840 строительство Мещанского пивзавода - предшественника сегодняшнего пивзавода

30 решение горожанин в Пльзене основать Мещанский пивоваренный завод 1307 первое подтвержденное упоминание о существовании настоящего пивзавода с солодовней 1295 основание города Пльзень, начало пивоварения. История пива Пиво является важной приправой и продуктом, а его употребление человеку, работающему физически, если оно употребляется с мерой, не вредит. Хоть и питательных веществ в пиве немного, все-таки они содержатся в достаточно подходящей форме. (научный словарь Оттa, том XIX, страница 816) - колыбелью пива считают область Месопотамии, где местные жители выращивали жито уже в VII тысячелетии до н. э. и скорее всего знали и житные квашенные напитки. - в законе Хаммурапи есть упоминание о расцветающей пивоваренной деятельности и законом был установлен объем сусла в пиве и его цена. Нарушение наказывалось смертью утоплением. - древние египтяне утверждали, что пиво изобрели боги. Говорят, что сам Бог солнца Ра научил человека приготавливать пиво - Едда, сборник повестей северных народов IX века, предпологает, что мед и пиво-это дар богов и верит, что после смерти мужчины в Валхале будут пить пиво из рук красивой девушки - первое упоминание об приготовлении пива в чешских замлях относится к Бржевновскому монастырю. В сообщении указывается, что в 993 году до н.э. изготавливали тогдашние венедиктины вино и пиво - англичане изготавливали пиво с давних времен, даже в XIII веке были установлены специальные надсмотрщики над пивзаводами и хмельниками.

31 26 - первым историческим документом, который на прямую был связан с изготовлением пива является основной список первого чешского короля Вратислава II для Вышеградской капитулы 1088 года - в жизнеописании святого Отты написано, что друзьям этого святого нравилось славянское пиво из области Поморжанска больше, чем заграничное вино - скорее всего, самым старинным документом о выращивании пива на сегодняшней территории Чехии является основной список князя Бржетислава с тридцатых лет XI века. Хмель был в Чехии в XI и XII веке распространен и выращивался даже в Праге, например на Стржелецком острове. - о большой популярности пива у наших предков, которая часто вела к чрезмерному потреблению этого напитка, свидетельствуют некоторые законы, изданные в 1039 году князем Бржетиславом I. В них обособлены наказания для шинкарей, укрывающих пьяницу, например разбитие всей хозяйственной посуды, бритье головы, казнь в общественном месте. году - пиво в Пльзене начали варить сразу после основания города в в 1530 году английский король Йиндржих VIII запретил хмелить пиво, но через 22 года был запрет отменен Обширную коллекцию, состоящую из более предметов и документов о пивоваренном и ресторанном ремесле можете посмотреть в Пивоваренном музее в Пльзене. Экспорт и международные марки Пиво, производимое Пльзеньским Праздроем, вывозится в более чем 50 стран мира. Компания является крупнейшим экспортером чешского пива, а марка Пилснер Урквелл флагманом чешского экспорта и мировым символом чешского пива.

32 27 Продажа и дистрибуция марок из портофолио Пльзеньского Праздроя заграницу зависят от того, работает ли в конкретной стране дочерняя компания SABMiller. Если да (например, Словакия, Россия, Польша, Венгрия, Италия, США и т.д.), то данная дочерняя компания SABMiller обеспечивает рекламу, поддержку сбыта и сами продажи. В странах, где SABMiller не имеет сферу деятельности, продажу наших марок осуществляет отделение Экспорта ( SABMiller Europe Markets ) посредством партнерских дистрибьюторов. SABMiller SABMiller с 239 миллионами гектолитров пива принадлежит к крупнейшим пивоваренным компаниям в мире. Компания SABMiller была основана в 2002 году, после того, как тогдашний SAB ( South African Breweries Южноафриканские пивзаводы ) купил большинство акций второго самого большого американского повзавода Miller Brewing Company. От скромного начала в 1895 году, когда пересиленцы из Англии, Ирландии, Германии или Голландии основали в окрестностях Йоханнесбурга маленький пивзавод (500 гектолитров за год) для удовлетворения потребностей жажды золотоискателей, через африканское, европейское, китайское, индийское и американское расширение к второй самой большой мировой пивоваренной компании. Таков путь сегодняшней компании SABMiller. Развитие в мировом пивоварении не дает даже такой большой компании почивать на лаврах. Она должна непрерывно анализировать возможности роста, искать альянс или дальнейшие возможности покупок. А на это приходиться компании зарабатывать, не подводя акционеров и предпринимать с толком и здраво. Стратегическая мечта фирмы быть пивоваренной компанией вызывающей всеобщей восторг в мире. Это значит быть наиболее привлекательной для инвесторов, наиболее престижной как

33 28 работодатель, а также быть фирмой с самой лучшей общественной репутацией, как ответственный производитель алкогольных напитков и как хороший сосед везде, где работают наши предприятия. Магазины и гастрономия Продажа продуктов общества Пльзеньский Праздрой осуществляется посредством тринадцати сетей торговых и товарораспределительных центров (ТТЦ), которые отвечают за эффективную продажу и распределение товара в соответствующих областях Чешской Республики. Эта, на чешском рынке уникальная дистрибуция, дает возможность гибко и быстро реагировать на требования покупателей. ТТЦ доставляют товар на основе индивидуальных, факсовых, телефонных или эмейловых заказов Отношения с поставщиками Компания АО «Пльзеньский Праздрой» гарантирует покупателям высокое качество выпускаемого пива. Для достижения этой цели надо обеспечить качественное исходное сырье и материалы для изготовления пива. Компания поэтому пытается обсуждать с поставщиками качество поставляемых материалов через систему «Руководство качества предоставленного поставщиком» (SQM, Supplier Quality Management). Философия системы это подход к поставщику как к партнеру. Совместной целью является своевременная и качественная поставка четко в соответствии с требованиями компании. В практике это означает то, что заказчик (напр. разливные цеха) устанавливают параметры, как продукт должен выглядеть. Параметры консультируются с поставщиком, что является частью процесса при поиске оптимального решения. Поставщик затем с помощью статистической оценки декларирует заказчику, что получает именно то, что требуется. В случае выявления сервисных или качественных недостатков в поставках, эти недостатки характеризуются, и

34 29 сообщают и них поставщику, который совместно с заказчиком предлагает меры к исправлению. Составной частью системы руководства поставщиков являются регулярные встречи заказчиков с поставщиками, а также проверки поставщиков, которые непрерывно оценивают способность поставщика поставлять высококачественный товар. Оценка качества пива Покупатель обычно спрашивает на рынке качественный товар. Компания же старается это требование максимально удовлетворить и поставить покупателю пиво самого лучшего качества. Для этого надо получить необходимую информацию. Одним из самых известных методов оценки качества пива является его дегустация. В принципе имеется ввиду оценка вкуса и запаха пива человеческими органами чувств. Дегустатор, т.е. человек, который способен проводить чувствительную оценку, пытается решить, отвечает ли пиво требованиям потребителя. Однако пиво дегустируют не только как конечный продукт производства, необходимo оценивать как входящее сырье, так и полуфабрикаты целого процесса. Этим можно предотвратитиь поставку некачественного товара на рынок. Под некачественным пивом мы понимаем пиво с нежелательными привкусами или пиво, например, с низкой горькостью. Опытный дегустатор должен эти отклонения обнаружить и дать ясный сигнал, что с пивом что-то не в порядке. Поэтому дегустаторы долго обучаются для распознания возможных отклонений в качестве пива. Рядом с параметрами пива, которые измеряются приборами, правильный вкус и запах пива является предпосылкой к положительному принятию пива покупателями. Поскольку пиво живая система, его качество может на пути к потребителю колебаться. Для отслеживания пива прямо на рынке, общество имеет налаженную программу Trade Quality Assessment.

35 30 Целью программы является определение настоящего качества бутылочного пива, которое потребитель купит в магазине. Собственные марки сравниваются с пивом конкурентов той же категории. Сравнение происходит на уровне общего внешнего вида, упаковки, вкуса, аромата, цены пива и время задержки пива на рынке, т.е. срока от разлива до покупки его потребителем. Эта ценная информация дает реальную картину о качестве пива, предлагаемом на рынке, и является основой для регулирования. Словарь понятий Что такое ИСО? ИСО сокращение Международной организации по стандартизации. Разработка международных норм обычно проводиться техническими комиссиями ИСО. Из международных норм вытекают нормы европейские, а из этих уже нормы государственные. Что означает понятие сорт, качество? В узком понимании слово качество означает сорт продукта, а в широком понимании сорт означает меру удовлетворения покупателя! Что значит владение сертификатом сорта? Сертификация системы руководства качеством является предпосылкой успеха. Нормы сами по себе не приносят качество товара, та определяется мерой удовлетворения покупателя. Эффективная система руководства качества является основой для непрерывного улучшения. Сертификат является признанным удостоверением, которое не обеспечит вам выигрыш в соревновании, но без него можете соревнование проиграть! Что означает понятие WCM? Это философия улучшения качества, доступности продута и цены для покупателя при помощи применения методик и техник современного руководства. Совместное название для эффективных методов

36 31 реализации целей: высокое качество, своевременная доставка, самая низкая цена. Охрана окружающей среды Компания Пльзеньский Праздрой полностью осознает свою ответственность за окружающую среду и как один из принципов своего предпринимательства приняла политику охраны окружающей среды. Мы досконально контролируем воздействие нашего производства на окружающую среду и окресности, в которым действуем и стараемся постоянно его минимилизировать. Наши пивзаводы соблюдают самые высокие стандарты связанные с охраной окружающей среды. Производство во всех заводах управляется, документируется и соблюдаеся в соответствии с международными нормами. Система менеджмента окружающей среды внедрена в соответствии с нормой ISO Руководство качества соблюдается в соответствии с нормой ISO 9001, система безопасности и стерильности продуктов отвечает требованиям сертификации HACCP и основные правила безопасности работы определяются нормой OHSAS Все процессы производства соответствуют законодательству ЕС. То, что наша компания выполняет условия международных стандартов и сертификации ISO, проверяют международные специалисты известной международной фирмы Det Norske Veritas на всех пивзаводах Пльзeньского Праздроя при регулярных аудитах. Каждый из трех заводов Пльзеньского Праздроя находится в разном типе среды и имеет свою специфику, так называемые «аспекты окружающей среды», относящиеся к охране окружающей среды. Эти аспекты постоянно оцениваются так, чтобы компания могла принимать соответствеующии решения, которые минимизируют влияние деятельности наших пивзаводов на окружающую среду. Минимизирование влияния на окружающую среду у нас основано на следующих принципах:

37 32 Снижать расход воды Снижать расход электроэнергии и уровень эмиссий Употреблять рециклованные или повторно используемые упаковочные материалы Быть производством с нулевыми отходами В рамках этих принципов, направленных на снижение влияния нашей деятельности на окружающую среду, мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами и специалистами в данной сфере, как на местном, так и на международном уровне. Мы верим, что совместными силами можно легче сохранить доступность природных ресурсов и окружающую среду для будущих поколений. Сертификация охраны окружающей среды и безопасности работы Все наши пивзаводы и торгово-распределительные центры успешно прошли периодическим аудитом компании Det Norske Veritas по системе качества, охраны окружающей среды и безопасности работы в соответствии с признанными международными нормами ISO 9001, ISO 14001, OHSAS «Пльзеньский Праздрой» подтвердил этим свою новаторскую роль в чешском пивоварении при контроле самых высоких стандартов качества и охраны окружающей среды, а также при создании качественной рабочей среды для своих сотрудников. Одновременно произошло объединение оценочного периода для всех систем менеджмента окружающей среды. Ответственный производитель «Пльзеньский Праздрой» - это ведущая пивоваренная компания в Средней Европе. Свое ведущее место мы понимаем также как обязательство. Мы являемся ответственным изготовителем, который понимает, какие негативные индивидуальные и общественные результаты может принести чрезмерное или ненадлежащее потребление алкоголических напитков. Поэтому во всей своей деятельности мы пытаемся предупреждать об этих негативных

38 33 явлений и помогаем утверждать ответственный подход к потреблению алкоголя. «Пльзеньский Праздрой» относится к основателям Инициативы ответсвенных пивзаводов, целью которой является эффективное саморегулирование коммерческой связи в пивоваренной отрасли целой Чешской Республики. В качестве члена международной группы SABMiller plc мы являемся сторонниками всемирной политики этой группы, частью которой являются следующие «Правила». «Пльзеньский Праздрой» - часть чешской культуры Пиво- это чешский культурный феномен. Пльзеньское пиво имеет место в чешской культуре само по себе, как предмет интереса создателей, так и как часть тех ценностей, которые образуют народную культуру в широком смысле этого слова. «Пльзеньский Праздрой» всегда относился к самым большим меценатам чешской культуры. В 1880 году он был одним из главных участников сбора денег для строительства «Национального театра». В настоящее время он культуру не только поддерживает, но и отчетливо способствует собственным творчеством. Пресс-релиз Пресс-релиз к экономическим результатам за финансовый год, оканчивающийся Актуально Пльзеньский Праздрой оглашает экономические результаты за финансовый год Пльзень, Йиржи Маречек В финансовом году, заканчивающимся 31 марта 2011 года, Пльзеньский Праздрой достиг выручки с продажи товара, собственных продуктов и служб в размере 14, 559 млрд крон. Доход перед

39 34 налогообложением составил 4,180 млрд крон. На экономические результаты компании оказало влияние повышение потребительского налога с пива, которое вступило в силу в январе 2010 года, а также продолжающиеся неблагополучные экономические условия. Несмотря на это, Пльзеньский Праздрой вносит вклад в чешскую экономику: за 12 месяцев отчислил налоги на сумму 4,7 млрд крон и инвестировал в развитие регионов в общей сложности 53,8 млн крон. Главные показатели Выручка с главной деятельности упала на 5,5% на 14,559 млрд крон Доход перед налогообложением упал на 10,8% на 4,108 млрд крон Пльзеньский Праздрой и далее значительно продолжает вносить вклад в чешскую экономику: Перечисление налогов в размере 4,7 млрд крон делает Пльзеньский Праздрой одним из 11 крупнейших налогоплательиков в Чехии За последние 12 месяцев Пльзеньский Праздрой инвестировал 53,8 млн крон в развитие регионов Оборот торгового сотрудничества с поставщиками достиг 5,9 млрд крон, причем 87% объема финансовых средств получен в результате сотрудничества с чешскими поставщиками Комментарий Дога Бродмана, генерального директора Пльзеньского Праздроя : Пивоварение играет в чешской культуре и чешской экономике значительную роль. За последние два года целый чешский рынок пива находился под значительным влиянием тяжелых условий. Одним из наиболее негативных эффектов было повышение потребительского налога на пиво в период сложной экономической ситуации. Эта налоговая мера абсолютно не оправдала ожидания правительства и негативно сказалась на дальнейшем развитии и инвестиционной возможности

Zobrazit víceКак сделать коробок на колонки

Как сделать коробок на колонки

Как сделать коробок на колонки

Как сделать коробок на колонки

Как сделать коробок на колонки

Как сделать коробок на колонки

Как сделать коробок на колонки

Как сделать коробок на колонки

Как сделать коробок на колонки

Как сделать коробок на колонки

Как сделать коробок на колонки